Skip navigation.
Home

Η άρνηση πληροφόρησης των πολιτών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα

Κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή το σχέδιο του νέου Κώδικα Κατάστασης Υπαλλήλων ΟΤΑ α΄βαθμού, το οποίο ολοκληρώθηκε με τη συναίνεση της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΠΟΠ-ΟΤΑ -σχεδόν στο σύνολο των διατάξεων- καθώς και της ΚΕΔΚΕ.

Στο νέο Κώδικα ξεχωρίζει η αύξηση του εφάπαξ των δημοτικών υπαλλήλων κατά 10%. Επίσης, κατά 10% αυξάνεται η αποζημίωση των υπαλλήλων όταν λύνεται η σύμβαση τους με το δήμο.

Επίσης, ορίζεται, για πρώτη φορά, ως πειθαρχικό παράπτωμα η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, η αδικαιολόγητη άρνηση εξυπηρέτησή τους και η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

Καθιερώνεται επίσης ως ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και ως πειθαρχικό παράπτωμα η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας και χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα σώματα και υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου.

Επιπλέον, μεταξύ άλλων:

* Συγκροτείται Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί ως Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους Γενικούς Διευθυντές Δήμων και για την επιλογή Γενικών Διευθυντών, καθώς και για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης.

* Καταργείται το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού. Τα συνδικαλιστικά όργανα συμμετέχουν στην πρόσληψη προσωπικού, πρόβλεψη που κατά το υπουργείο Εσωτερικών αποτρέπει τη δυνατότητα προσλήψεων που δεν συνάδουν με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε φορέα και υποκρύπτουν άλλου είδους σκοπιμότητες.

* Επανακαθορίζεται ο τρόπος δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας. Οι εν λόγω δηλώσεις συντάσσονται σε ειδικό έντυπο και αποστέλλονται, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ ο έλεγχος τους ανατίθεται σε ειδική υπηρεσία ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών.

* Απλουστεύεται η διαδικασία μονιμοποίησης. Αυτή πραγματοποιείται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας, εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (πειθαρχική ποινή, πειθαρχική εκκρεμότητα και δυσμενής έκθεση αξιολόγησης), οπότε για τη μονιμοποίηση αποφαίνεται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.

* Χορηγείται πρόσθετη άδεια σε υπαλλήλους που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες και άδειες σε ειδικές περιπτώσεις.

* Χορηγείται γονική άδεια και στον πατέρα. Ειδικότερα, αναγνωρίζεται αυτοτελές δικαίωμα χορήγησης της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής τέκνου των εννέα μηνών και στον πατέρα υπάλληλο, εφόσον δεν κάνει χρήση η μητέρα υπάλληλος. Το ίδιο δικαίωμα αναγνωρίζεται και στον μοναδικό γονέα των μονογονεϊκών οικογενειών.

* Προσαυξάνεται το μειωμένο ωράριο ή η άδεια ανατροφής τέκνου για τις μητέρες που είναι άγαμες ή χήρες ή με αναπηρία 67% και άνω κατά έξι μήνες ή ένα μήνα αντίστοιχα. Αμείβονται οι τρεις πρώτοι μήνες της γονικής άδειας ανατροφής παιδιών στους πολύτεκνους και τρίτεκνους γονείς (Στις λοιπές περιπτώσεις η γονική άδεια είναι χωρίς αποδοχές).

* Προσαυξάνεται κατά δύο ακόμη μήνες, η μετά τον τοκετό άδεια για κάθε παιδί πέραν του τρίτου, ενώ προβλέπεται η περαιτέρω παράταση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου εργασίας για δύο ακόμη έτη στην περίπτωση γέννησης τέταρτου τέκνου.

* Παρέχονται διευκολύνσεις στη μητέρα που υιοθετεί τέκνο, (τρίμηνη άδεια με αποδοχές), προκειμένου να καταστεί ομαλή η μετάβαση στη νέα οικογενειακή της ζωή, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι ετών.

* Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος στην καθαριότητα, στα νεκροταφεία, στους ΧΥΤΑ, στην αποχέτευση, στη συντήρηση απορριμματοφόρων κ.λπ. υποστεί ατύχημα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή πάσχει από επαγγελματική ασθένεια, δικαιούται αναρρωτική άδεια με αποδοχές, η διάρκεια της οποίας είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο προϋπηρεσίας του.

* Προβλέπεται ότι σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή, προς αποφυγή καταχρήσεων. Κατά τα ίδια διαστήματα ο υπάλληλος δεν μπορεί να πάρει αναρρωτική άδεια με υπεύθυνη δήλωσή του.

Προϊστάμενοι

Αναμορφώνεται το σύστημα επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, με την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων. Η πρώτη ομάδα κριτηρίων περιλαμβάνει κριτήρια που αφορούν στα επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα, η δεύτερη για την εργασιακή-διοικητική εμπειρία και η τρίτη περιλαμβάνει κριτήρια που αφορούν στις ικανότητες-δεξιότητες.

Η συνέντευξη γίνεται μόνο για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης. Προκειμένου να μην μπορεί η συνέντευξη να ανατρέψει τα αντικειμενικά κριτήρια, έχει υπολογισθεί έτσι ώστε το βάρος της βαθμολογίας της να μην υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό επί της προβλεπόμενης συνολικής βαθμολογίας (περίπου 12% για τους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και περίπου 7% για τους προϊσταμένους Διευθύνσεων).