Skip navigation.
Home

Προτάσεις ΙΣΤΑΜΕ για ΚΠΣ, ασφαλιστικό και «Καποδίστρια 2»

Νέο αναπτυξιακό μοντέλο, προσανατολισμένο στους ανθρώπινους πόρους, όπου προτείνεται να διατεθεί το 40% του Δ' ΚΠΣ, χρειάζεται η Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ), που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη.Αν και κλάδοι όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός ή και η γεωργία θα εξακολουθήσουν να είναι σημαντικοί για την οικονομία, η Ελλάδα πρέπει να θέσει νέους, φιλόδοξους στόχους.

Σχετικά με τη στρατηγική της Λισαβόνας, το ΙΣΤΑΜΕ επισημαίνει ότι: «Αν και στην περίοδο 2000-2003 η Ελλάδα εμφανίζει σημαντική πρόοδο στην επίτευξη των στόχων για τη στρατηγική της Λισαβόνας, μετά το 2004, οι περισσότεροι δείκτες υποδηλώνουν φθίνουσα πορεία και σταδιακή απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ».

Με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης που παρουσίασε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελένη Τσιπούρη, η θέση της Ελλάδας επιδεινώθηκε σε 7 από τους 14 κύριους δείκτες της στρατηγικής της Λισσαβόνας και βελτιώθηκε μόνο σε τέσσερις. Το ΙΣΤΑΜΕ εντόπισε και άλλα τρία πεδία, στα οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα:

# Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Προτείνεται -μεταξύ άλλων - μείωση στο 1/3 του κόστους και του χρόνου δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, αύξηση της δημόσιας δαπάνης για έρευνα στο 0,9% του ΑΕΠ και φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις, ώστε η ιδιωτική συμμετοχή να αντιστοιχεί στο 40% της δαπάνης ως το 2010.

# Την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Το ΙΣΤΑΜΕ εισηγείται μεταρρύθμιση σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες: την επάρκεια χρηματοδότησης, την ευρεία διαβούλευση- συναίνεση και τις νέες δομές και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. Προτείνει μείωση του φτώχειας πολύ κάτω από το 20%, ελάττωση της μακροχρόνιας φτώχιας για τα άτομα κάτω των 65 κατά τα 2/3 και συρρίκνωση της μακροχρόνιας ανεργίας και στα δύο φύλα κατά 50%.

# Την αύξηση της απασχόλησης- επένδυση στις δεξιότητες των εργαζομένων. Στο μέτωπο αυτό, το Ινστιτούτο επαναβεβαιώνει το στόχο της πλήρους απασχόλησης, αλλά τοποθετείται θετικά απέναντι σε νέες και ευέλικτες μορφές απασχόλησης, όπως η μερική, αίροντας αντικίνητρα (π.χ. ασφαλιστικά δικαιώματα) και διασφαλίζοντας ίδια δικαιώματα με τις συνθήκες πλήρους παραδοσιακής απασχόλησης. Δίνει βάρος στη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, και σε αντισταθμιστικές πολιτικές ώστε όλες οι πλευρές να απολαμβάνουν οφέλη.

Προτάσεις για «Καποδίστρια 2»

Το ΙΣΤΑΜΕ προτείνει αλλαγή κυβερνητικής δομής, «Καποδίστρια 2» και μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό. Σύμφωνα με το ΙΣΤΑΜΕ, η δημιουργία ενός νέου προτύπου ανάπτυξης της Ελλάδας προϋποθέτει μεταρρυθμίσεις στο κράτος και τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου διακυβέρνησης. Προτείνεται αλλαγή της δομής της κυβέρνησης σε ευέλικτο, επιτελικό και αποτελεσματικό σχήμα που προέρχεται -μεταξύ άλλων- από συγχωνεύσεις και ευρείες αναδιατάξεις τομέων, αποκέντρωση διοικητικών μηχανισμών υπουργείων, κατάργηση αντιπαραγωγικών οργανισμών, συγχώνευση πολυδιασπασμένων και ανενεργών υπηρεσιών κ.α.

Τονίζεται επίσης ότι η υλοποίηση αυτής της πρότασης προϋποθέτει μεταφορά πόρων από την κεντρική διοίκηση στην αυτοδιοίκηση, αλλά και ανασυγκρότηση της χώρας σε μεγαλύτερες και ισχυρότερες αναπτυξιακές ενότητες και ισχυρούς δήμους, μέσα από ένα νέο πρόγραμμα συνένωσης πρωτοβάθμιων ΟΤΑ («Καποδίστριας 2»).

Ασφαλιστικό

Για το ασφαλιστικό, το ΙΣΤΑΜΕ επισημαίνει ότι «απέναντι σε συντηρητικές λογικές επίλυσης του ασφαλιστικού με μείωση των παροχών, αύξηση των εισφορών και μονομερή επιμήκυνση του εργασιακού βίου, μπορεί να δομηθεί μία μεταρρυθμιστική πρόταση, με έμφαση στις πολιτικές αύξησης των ποσοστών απασχόλησης για βελτίωση των οικονομικών του συστήματος, στην προστασία των χαμηλών εισοδημάτων και τόνωσης των κατώτερων συντάξεων, με παράλληλη δράση στην προσφορά και ζήτηση εργασίας».

Κατά το ΙΣΤΑΜΕ «είναι δίκαιο οι όποιες μεταρρυθμίσεις να παράγουν αντισταθμιστικά οφέλη για όσους ζημιώνονται, είναι λογικό οι χαμένοι να αποζημιώνονται για να επιτευχθεί η συναίνεσή τους. Είναι όμως απαίτηση κοινωνικής δικαιοσύνης να αποζημιώνονται από τους κερδισμένους».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ