Skip navigation.
Home

Γ. Σταθάκης: Επεξεργαζόμαστε το ειδικό πολεοδομικό και χωροταξικό και το γεωθερμικό για τα Μέθανα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης στην απάντηση που έδωσε στην ερώτηση της βουλεύτριας Ελένης Σταματάκη και άλλων 23 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι σχεδιάζεται το ειδικό χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό όλης της χώρας και των Μεθάνων ειδικότερα, ενώ για την γεωθερμία υπογράμμισε ότι η ΔΕΗ που έχει αναλάβει τη μελέτη και την υλοποίηση της γεωθερμίας στα Μέθανα θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 και να έχει λειτουργήσει την πειραματική μονάδα.
Ολόκληρη η απάντηση:
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»
ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 4806/28-3-2017 Ερώτηση
Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους
Βουλευτές που αναφέρονται στον Πίνακα Κοινοποιήσεων, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σας γνωρίζουµε ότι µεταξύ των στόχων του Γενικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 Α/2008), είναι η ενίσχυση του
ρόλου της χώρας, σε διεθνές, ευρωπαϊκό, µεσογειακό και βαλκανικό επίπεδο, µε την ανάδειξη των
µοναδικής αξίας φυσικών και πολιτιστικών πόρων της και της µακραίωνης ιστορίας της που συνιστούν
από κοινού αδιαµφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας. Το Υπουργείο, το οποίο εργάζεται
συστηµατικά ώστε να ολοκληρωθεί το απαραίτητο, περιβαλλοντικού πολεοδοµικού και χωροταξικού
χαρακτήρα θεσµικό πλαίσιο, για την παραγωγική δραστηριότητα και την ανάπτυξη στη χώρα, έχει
Προκηρύξει ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης «Νέο
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4447/2016 «Χωρικός
σχεδιασµός - Βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». Η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία έχει ήδη
ολοκληρωθεί, καθώς έχει γίνει η επιλογή του αναδόχου και αναµένεται η υπογραφή της σχετικής
σύµβασης. Η συγκεκριµένη σύµβαση περιλαµβάνει ανάλυση και πρόταση της χωρικής ανάπτυξης και
οργάνωσης της τουριστικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα δοθούν κατευθύνσεις για θέµατα
που αφορούν τον Ιαµατικό Τουρισµό ως Ειδικής – Εναλλακτικής µορφής Τουρισµό.
Ως προς το τρίτο επιµέρους ερώτηµα, αναφορικά µε τη δηµιουργία γεωθερµικής µονάδας
ηλεκτροπαραγωγής στα Μέθανα, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τους όρους της υπ΄ αριθ.
7392/2011 συµβολαιογραφικής πράξης, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του
Ν.4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143), η µισθώτρια του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης του
γεωθερµικού δυναµικού στη χερσόνησο των Μεθάνων, ήτοι η ∆.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., οφείλει
µέχρι το ∆εκέµβριο του 2020 να έχει ολοκληρώσει την ανόρυξη των παραγωγικών γεωτρήσεων και
των γεωτρήσεων επανεισαγωγής και να έχει εκτελέσει και τις σχετικές αντλητικές δοκιµές καθώς και
να έχει εγκαταστήσει την µονάδα ισχύος 5MW, να έχει ολοκληρώσει και υποβάλει προς έγκριση το
αντίστοιχο τελικό πρόγραµµα εκµετάλλευσης για ολόκληρο τον εκµισθωµένο σ’ αυτήν χώρο και από
το ∆εκέµβριο του 2020 να θέσει σε λειτουργία την παραπάνω µονάδα 5 MW και να εκµεταλλεύεται το
απαιτούµενο για τη λειτουργία της γεωθερµικό δυναµικό.
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που λάβαµε από την «∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.», η οποία όπως
είναι γνωστό εποπτεύεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, έχουν ολοκληρωθεί οι γεωφυσικές έρευνες και
έχει προσδιοριστεί η περιοχή που θα πραγµατοποιηθεί η γεωτρητική έρευνα για την επιβεβαίωση του
γεωθερµικού δυναµικού και των χαρακτηριστικών του γεωθερµικού ταµιευτήρα. Οι έρευνες
συνεχίζονται ενώ παράλληλα η εταιρία έχει προκηρύξει διεθνή διαγωνισµό για την εξεύρεση
Στρατηγικού Εταίρου για την από κοινού ανάπτυξη των γεωθερµοηλεκτρικών σταθµών παραγωγής
στις µισθωµένες από το Ελληνικό ∆ηµόσιο γεωθερµικές περιοχές (Μήλο, Κίµωλο, Πολύαιγο, Νίσυρο,
Λέσβο και Μέθανα). Η επιλογή του Στρατηγικού Εταίρου, αναµένεται να ολοκληρωθεί τους προσεχείς
µήνες.
Σας γνωρίζουµε επιπλέον, ότι το ΥΠΕΝ επεξεργάζεται νέο σχέδιο νόµου για την αξιοποίηση
του γεωθερµικού δυναµικού της χώρας, το οποίο βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Στόχος είναι η
αναµόρφωση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου και η προώθηση της ανάπτυξης πεδίων χαµηλής-µέσης
ενθαλπίας, ώστε το γεωθερµικό δυναµικό να αξιοποιηθεί για άµεσες και ήπιες για το περιβάλλον
χρήσεις (π.χ. ήπιες χρήσεις, βλ. θέρµανση-ψύξη κτηρίων, θέρµανση κολυµβητηρίων, θέρµανση
θερµοκηπίων, µονάδες αφαλάτωσης κτλ). Επιδιώκεται τέλος, η απλούστευση των απαιτούµενων
διαδικασιών αδειοδότησης, καθώς και η µείωση της γραφειοκρατίας.
Για όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα που τίθενται η εθνική αντιπροσωπεία θα ενηµερωθεί από τα
συνερωτώµενα Υπουργεία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗ