Skip navigation.
Home

Διαμαρτυρία των Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

"Διαμαρτυρόμεθα για τον τρόπο, που προκηρύχθηκε από το Δήμο Μεθάνων ο διαγωνισμός για τη κατασκευή του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΑΝΩΝ, που πρόκειται να γίνει στις 19-12-2005 στο Δήμο Μεθάνων, και ΖΗΤΟΥΜΕ άμεσα να ακυρωθεί αυτός και επαναληφθεί με διαφανείς διαδικασίες..."

αντίγραφο της ακόλουθης διαμαρτυρίας
προς το Δήμο Μεθάνων, με κοινοποίηση
Γενική Δ/νση Περιφέρειας, Δ/νση Τοπ. Αυτ. & Διοικ. Ν. Πειραιά
Τμήμα Τοπ.Αυτο/σης & Ν.Π.Δ.Δ
Περιφέρεια Αττικής Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Γραφείο Υπουργού
Υπουργείο Εσωτερικών Γραφείο Υπουργού
Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε

Διαμαρτυρία των Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗ του ΙΩΑΝΝΗ - ΜΕΕΠ 11484
2. ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΜΕΖΟΓΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΕΕΠ 4148
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ - ΜΕΕΠ 3528
4. ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ του ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ - ΜΕΕΠ 1240
5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΗΤΑΚΙΔΗ του ΑΝΔΡΕΑ - ΜΕΕΠ 12643
6. ΠΕΤΡΟΥ ΤΖΕΡΜΠΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΕΕΠ 1784
7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΝΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΜΕΕΠ 15406

Διαμαρτυρόμεθα για τον τρόπο, που προκηρύχθηκε από το Δήμο Μεθάνων ο διαγωνισμός για τη κατασκευή του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΑΝΩΝ, που πρόκειται να γίνει στις 19-12-2005 στο Δήμο Μεθάνων, και ΖΗΤΟΥΜΕ άμεσα να ακυρωθεί αυτός και επαναληφθεί με διαφανείς διαδικασίες ώστε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα η Διακήρυξη του ως άνω διαγωνισμού ήλθε σε γνώση μας μόλις στις 13-12-2005, από την δημοσίευσή της στο με αριθ. 664 Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος Διακηρύξεων και Δημοσίων Συμβάσεων), που δημοσιεύθηκε μεν στις 2-12-2005 αλλά κυκλοφόρησε στις 13-12-2005, σύμφωνα και με το ενημερωτικό σημείωμα του Εθνικού Τυπογραφείου, που σας επισυνάπτουμε, και σ΄ αυτή με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι τελευταία ημέρα για την παραλαβή των εντύπων σύνταξης της προσφοράς και τευχών δημοπράτησης προς ενημέρωσή μας ήταν η 14-12-2005, όπου συνέπεσε να είναι και ημέρα πανελλαδικής απεργίας όλων των εργαζομένων, με συνέπεια να μη μπορέσουμε να προμηθευθούμε τα έντυπα, και έτσι να μη συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό στις 19-12-2005.

Οι άλλες δύο εφημερίδες, που σύμφωνα με το νόμο δημοσιεύθηκε η διακήρυξη του έργου, με αρκετή προσπάθεια και μετά από συνεχείς ερωτήσεις στους υπεύθυνους του Δήμου Μεθάνων, ανακαλύψαμε ότι είναι δύο τοπικές εφημερίδες του Πειραιά, ο ΔΗΜΟΤΗΣ και τα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, με κυκλοφορία μόλις 100 φύλλων και που αποστέλλονται σε συνδρομητές και είναι αδύνατον να τις αγοράσει ο κάθε ενδιαφερόμενος αφού δεν διατίθενται στα καταστήματα πώλησης του ημερησίου τύπου, επομένως η μόνη πηγή πληροφόρησης μας για την δημοπράτηση του ως άνω έργου ήταν μόνο το Φ.Ε.Κ, που αποδεδειγμένα κυκλοφόρησε μόλις στις 13-12-2005.

Και το αξιοσημείωτο της όλης υπόθεσης είναι να νομιμοποιείται ο Δήμος Μεθάνων με το περίεργο αυτό τρόπο δημοσίευσης της Δημοπράτησης του έργου και οι εργολήπτες δημ.έργων να μένουν ανημέρωτοι και να αδυνατούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

Βέβαια αυτή την τακτική στις δημοσιεύσεις των διακηρύξεων την έχει επαναλάβει και στο παρελθόν ο συγκεκριμένος Δήμος και παρά και τις τότε ενστάσεις μας και διαμαρτυρίες ουδεμία ανταπόκριση διαπιστώσαμε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Και επ΄ ευκαιρία παρακαλούμε τον κ.Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, όπου κοινοποιούμε την διαμαρτυρία μας, να μεριμνήσει άμεσα για την τροποποίηση της παραγράφου 6δ του άρθρου 8 του Ν2741/1999 , που αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 5 του άρθρου 4 του Π.Δ 609/85, ώστε στο εξής να μη επαναληφθούν τέτοιες δημοσιεύσεις διακηρύξεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, για την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων μας, και εξασφάλιση της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας του υπόψη διαγωνισμού και προς άρση παρεξηγήσεων, να ακυρώσετε τον διαγωνισμό της 19-12-2005 και επαναδημοπρατήσετε αυτό με δημοσίευση της διακήρυξης σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και μέσα σε χρονικά όρια ικανά λόγω της γεωγραφικής θέσης των Μεθάνων, ώστε να μπορέσουμε να προμηθευθούμε τα σχετικά έντυπα, όπως γίνετε και στους άλλους Δήμους της επικράτειας.

Αθήνα 18-12-2005