Skip navigation.
Home

Η πρωτοβουλία για τον υδροφόρο θέμα του κάμπου της Τροιζηνίας

Στις 24-Οκτ-2016 η ομάδα πρωτοβουλίας για το θέμα του Υδροφορέα του Κάμπου, απέστειλε φάκελο προς Περιφέρεια και Υποπεριφέρεια, τον οποίον κοινοποίησε και στους Δήμους Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων, ο οποίο φάκελος περιελάμβανε:
1.Εισηγητικό σημείωμα της ομάδας.
2.Την γεωλογική μελέτη Κάρολου Μπεζέ,
Το δημοσίευμα στο Porosnews,
Τις επισημάνσεις των δ/ντών Εγγείων Βελτιώσεων σε επίπεδα Νομαρχίας και Υπουργείου Γεωργίας του 1995, και
Την επιστολή με τις υπογραφές.

Το αίτημά μας για εκπόνηση μελέτης για τον εμπλουτισμό του Υδροφορέα του Κάμπου έγινε δεκτό και το κόστος της θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της Περφέρειας του 2017, όπως μας επιβεβαιώθηκε στην συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε για το θέμα του Υδροφορέα του Κάμπου στο Γυμνάσιο Γαλατά το Σάββατο 26-Οκτ.-2016.

Η ομάδα πρωτοβουλίας για τον Υδροφορέα του Κάμπου της Τροιζηνίας,

Νίκος Λαζάρου
Τάσος Γκούμας.
Θάνος Ζούμπος
Δημοσιεύουμε το εισαγωγικό σημείωμα της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τον Υδροφορέα του Κάμπου της Τροιζηνίας:
Τροιζηνία 20-10-2016
Κα Περιφερειάρχη,

εδώ και κάμποσους μήνες ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να γίνει κάτι για τον εμπλουτισμό του Υδροφόρου ορίζοντα του κάμπου της Τροιζηνίας.
Και για αρχή ψάξαμε και βρήκαμε μια γεωλογική μελέτη που είχε εκπονηθεί από το 2000 την οποίαν και σας διαβιβάζουμε.
Ενδιαφέρον έχει η επισήμανση του προβλήματος από τον τότε δ/ντή της Νομαρχιακής υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων κ. Αλ. Νικολόπουλο και η υιοθέτησή της από την δ/ντρια της δ/νσης Γεωλογίας-Υδρολογίας της Γεν. δ/νσης Ε.Ε. & Γεωργικών Διαρθώσεων του Υπ. Γεωργίας, κ. Μ. Σαλαπάτα-Κοιλάκου που επίσης σας διαβιβάζουμε, που επεσήμαναν το θέμα από το 1995.
Η γεωλογική μελέτη είναι το πρώτο στάδιο για να ακολουθήσει η δεύτερη, η κατασκευαστική των έργων που προτείνονται στη γεωλογική.
Η προαναφερθείσα γεωλογική μελέτη, πράγματι, υπήρξε το υπόβαθρο για τη σύνταξη δεύτερης κατασκευαστικής μελέτης που βρίσκεται στο αρχείο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Συνδέσμου Τροιζηνίας.
Αυτή η μελέτη απορρίφτηκε από την Αρχαιολογική υπηρεσία και από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ).
Όμως επειδή η μελέτη αυτή δεν αφορούσε ένα ενιαίο έργο αλλά μερικά μικρότερης κλίμακας, δεν απορρίφτηκε στο σύνολό της αλλά απορρίφτηκαν δύο εκ των προτεινόμενων υπο-έργων.
Θα είναι ίσως καλό να δούμε την αιτιολογία των απορρίψεων και να επιχειρήσουμε σύνταξη νέας μελέτης σε συνεργασία με τις αρχές από τις οποίες αιτείται η έγκριση δεδομένου ότι το ζήτημα της ερημοποίησης του Κάμπου και της αποστέρησης πόσιμου νερού για τους κατοίκους είναι ασφαλώς πρώτης προτεραιότητας.
Ένα κατά το δυνατόν σύντομο κείμενο που περιγράφει τη κατάσταση είναι το δημοσιευμένο στο Poros news το οποίο σας στέλνουμε.
Σ’ αυτό σημειώνεται η εισχώρηση της θάλασσας στον υψηλής παραγωγικότητας κάμπο της Τροιζηνίας που σημαίνει ερημοποίησή του.
Σε σύνολο 18.000 στρεμμ. του Κάμπου η θάλασσα έχει εισχωρήσει στο 8.000, δηλ. κοντά στο 50%.
Η ομάδα πρωτοβουλίας για την κίνηση αυτή αποτελούμενη από τους, Νίκο Λαζάρου, αγρότη, πρώην πρόεδρο της κοινότητας Τακτικούπολης και πρώην πρόεδρο του αναπτυξιακού συνδέσμου Τροιζηνίας, Τάσο Γκούμα γεωπόνο συνταξιούχο Δ.Υ. και τον Θάνο Ζούμπο, τεχνολόγο τροφίμων συνταξιούχο Δ.Υ., συλλέγει υπογραφές για το θέμα που καίει και τους αγρότες που χάνουν τα χωράφια τους, οπότε ζημιώνει την Εθνική Οικονομία ανάλογα με το μέγεθος, αλλά και τους κατοίκους των οικισμών που χάνουν το υδρευτικό, κάποτε περίφημο, ‘’νερό του Πόρου’’.
Σας στέλνουμε το κείμενο που εκτέθηκε για υπογραφές που ως τώρα θα φθάνουν τις 300 και συνεχίζουμε την συλλογή τους.
Έχουμε ενημερώσει του δημάρχους Πόρου και Τροιζηνίας που έδειξαν αμέσως την στήριξή τους στην κίνηση αυτή, αφού το θέμα αυτό είναι και για αυτούς ζωτικό.
Οι δύο Δήμοι ήδη προχωρούν σε απονιτροποίηση σε περίπου 5 γεωτρήσεις.
Σωστό, γιατί έτσι θα παρέχουν καλύτερο νερό στους δημότες τους.
Όμως απονιτροποίηση, σημαίνει ότι το 40% του αντλούμενου νερού εμπλουτίζεται σε νιτρικά και απορρίπτεται στη θάλασσα, ώστε το υπόλοιπο 60% που διατίθεται στους δημότες για ύδρευση να καταστεί φτωχότερο σε νιτρικά, όπερ είναι και το επιδιωκόμενο για την υγεία των καταναλωτών.
Αυτό όμως, κατ’ ακολουθίαν, σημαίνει ότι οι Δήμοι αναγκάζονται να αντλούν 40% περισσότερο νερό για να ικανοποιήσουν τις ίδιες ανάγκες, που σημαίνει ότι ο υδροφόρος ορίζων μειούται ταχύτερα με αποτέλεσμα την ταχύτερη εισδοχή θαλασσινού νερού. Και όταν το θαλασσινό νερό φτάσει στις Δημοτικές γεωτρήσεις τότε το προς ύδρευση νερό θα καταστεί ακατάλληλο όχι λόγω νιτρικών αλλά λόγω αλατότητας.
Αυτό το ξέρουν και οι Δήμαρχοι αλλά και οι αγρότες, που διαμαρτύρονται και θέλουν να πάψουν οι Δήμοι να αντλούν από τον Κάμπο και να καταφύγουν στη λύση των εργοστασίων αφαλάτωσης, τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν τα γνωστά προβλήματα και οπωσδήποτε δεν λύνουν το ζήτημα της άρδευσης αλλά μόνο της ύδρευσης.
Όσον αφορά τα εργοστάσια αφαλάτωσης εξ’ όσων γνωρίζουμε εξυπηρετούν περιοχές άνομβρες χωρίς υδατοαποθήκες στο έδαφός τους. Π..χ. Το εργοστάσιο αφαλάτωσης της Ύδρας εξυπηρετεί το νησί αφ’ ότου ο υδροφορέας του Κάμπου της Τροιζηνίας, λόγω εισδοχής θαλασσινού νερού, έπαψε να έχει την δυνατότητα εξυπηρέτησής του αλλά και επειδή στο έδαφός του δεν υπάρχουν υδατικά αποθέματα.
Άρα ο εμπλουτισμός του υδροφορέα αποτελεί το πρώτο μέλημα μιας κατεύθυνσης.
Εδώ θα θέλαμε να υποσημειώσουμε τις προτάσεις της γεωλογικής μελέτης για τα ρέμματα Φρατζή, ”Κουμουνδούρου” και ”Χρυσορρόα” για τα οποία υπάρχουν τα επόδια που σας προαναφέραμε.
Για το ρέμα της Καλλονής υπάρχει ξεχωριστό ενδιαφέρον επειδή το ρέμα αυτό τροφοδοτεί επαρκώς την περιοχή Καλλονής και όσον αφορά την άρδευση και όσον αφορά την ύδρευση και παρουσιάζει περισσεύματα νερού που καταλήγουν στη θάλασσα.
Ενίοτε όμως εκδηλώνει και πλημμυρικά φαινόμενα.
Ένα από αυτά προξένησε εκτεταμένες ζημιές το 1985 επί νομάρχη Ανδρέα Φούρα οπότε και συνειδητοποιήθηκε ότι χρήζει αντιπλημμυρικών έργων.
Στην περίπτωση αυτή ένα έργο συγκράτησης των νερών του χειμάρρου στα ανάντη θα μπορούσε ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει και τις δύο ανάγκες. Δηλ. και την αποφυγή έντονων πλημμυρικών καταστάσεων και παροχέτευση αρδευτικού και υδρευτικού νερού στον υδροφορέα του Κάμπου της Τροιζηνίας.
Οι παραπάνω σημειώσεις προέρχονται από μακροχρόνια εμπειρία και παρατήρηση αλλά οπωσδήποτε αξιολογούνται και από τις τεχνικές σας υπηρεσίες, ως αρμόδιες γι αυτά τα ζητήματα.
Παρακαλούμε για το ενδιαφέρον σας για το θέμα, και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.