Skip navigation.
Home

Και ο Βασίλης Παντελής δήμαρχος Τροιζηνίας!...

Αυτός ο Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων πρέπει να διακατέχεται από το σύνδρομο του δημάρχου. Δεν εξηγιέται αλλιώς. Σε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( [που έγινε με απαρτία αφού η κυρία Ελένη Κανέλλου αντικατέστησε τον Κωνσταντίνο Πατουλιά- έτσι λέει η αρχική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου;) υπογράφει ως δήμαρχος και ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Βασίλης Παντελής. Καλορίζικος και ο νέος δήμαρχος. Απίστευτο όμως αληθινό...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αριθ. Αποφ.: 121/2017
ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ
Από το 16ο/2017 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων.
Θέμα 10Ο: «Διάθεση πίστωσης για την πρόσβαση του Δήμου σε Νομοθετική σελίδα (ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ)».
Στον Γαλατά, σήμερα 24η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2017 και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4079/20-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βασίλειος Παντελής
2. Δημήτριος Σαμπάνης
3. Χρυσούλα Ανδρέου
4. Ελένη Κανέλλου (αναπλ. μέλος)
ΑΠΟΝΣΕ΢
1. Κωνσταντίνος Καραγιάννης (Πρόεδρος) 2. Κωνσταντίνος Πατουλιάς
3. Σάββας Αθανασίου
4. Σπύρος Παπαϊωάννου
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Στυλιανή Σταματέλου τακτική υπάλληλο του Δήμου.
Εν απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Καραγιάννη, σύμφωνα με το α. 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, αν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, Αντιπρόεδρος έχει εκλεγεί ο κος Σάββας Αθανασίου. Επίσης εν απουσία και του Αντιπροέδρου κ. Σάββα Αθανασίου, προεδρεύει το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής που έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους ύστερα από ψηφοφορία της Ο.Ε. του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, όπου έχει εκλεγεί ο κ. Βασίλειος Παντελής.
Ο κ. Βασίλειος Παντελής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δέκατο (10ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περίπτωση δ ́ του Ν. 3852/2010, την ΕΓΚ. 48/30-12-2008 του ΥΠ.ΕΣ, την ΚΥΑ αριθμ. 27319/02 (ΦΕΚ 945/Β/24-07-2002) και το άρθρο 2 παρ.2 γ) δδ του Ν.4013/2011, ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις για τη εκτέλεση προμηθειών-εργασιών-υπηρεσιών, ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό, εφόσον οι πιστώσεις των προμηθειών-εργασιών-υπηρεσιών έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό και έχουν ψηφιστεί από τη Οικονομική Επιτροπή.
Τα ποσά των παραπάνω προμηθειών θα πρέπει να περιορίζονται μέσα στα χρηματικά όρια που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την υλοποίηση των παραπάνω, επίσης πρέπει να προηγηθεί απόφαση του αρμόδιου οργάνου και στην προκειμένη περίπτωση της Οικονομικής Επιτροπής που θα ψηφίσει και θα διαθέσει με την απόφαση αυτή σχετικές πιστώσεις, από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε όσα εξέθεσε παραπάνω ο Πρόεδρος και αφού διαπίστωσε ότι για την αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, επιβάλλεται η ψήφιση ορισμένων πιστώσεων οι οποίες έχουν εγγραφεί στο σκέλος εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, βάσει των οποίων ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσα στα όρια των χρηματικών ποσών που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ΢-ΜΕΘΑΝΨΝ ΢ελίδα 1
Αποφασίζει ομόφωνα
Χηφίζει σε βάρος του παρακάτω Κωδικού Αριθμού του σκέλους των εξόδων, του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος Οικονομικού έτους 2017, την πίστωση με την οποία ο Δήμαρχος θα μπορεί με απόδοση λογαριασμού στην Οικονομική Επιτροπή, να προβαίνει σε συμβάσεις με τους προμηθευτές για την απ ́ ευθείας ανάθεση προμήθειας-εργασίας- υπηρεσίας, ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό , δίχως να προηγηθεί απόφαση της Ο.Ε. και πάντα μέσα στα όρια των ποσών που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις. Κατόπιν των ανωτέρω καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης των κατωτέρω με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την ανάθεση τους.

ΣΙΣΛΟ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ΢-ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ΢

ΚΩΔΙΚΟ΢ ΑΡΙΘΜΟ΢ (Κ.Α.)
ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙ΢Α ΑΠΟ ΠΕΡΙΥ/ΚΗ Δ/Ν΢Η ΢Ε €


ΠΙ΢ΣΩ΢Η
ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ (Κ.Α.) ΢Ε € ΜΕ Υ.Π.Α.


Πρόσβαση του Δήμου σε Νομοθετική σελίδα (ΔΗΜΟ΢ ΝΕΣ)


00.6451


3.000,00
2.000,00

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Ο.Δ.Ε. του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων καθώς και στα αρμόδια τμήματα προς εκτέλεση
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 121/2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Δήμαρχος Σροιζηνίας και Πρόεδρος της Ο.Ε.
Βασίλειος Παντελής

ΣΑ ΜΕΛΗ 1. Δημήτριος Σαμπάνης
2. Φρυσούλα Ανδρέου
3. Ελένη Κανέλλου (αναπλρ. μέλος)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΥΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑ΢ΙΛΕΙΟ΢ ΠΑΝΣΕΛΗ΢