Skip navigation.
Home

Με ποιους όρους και προυποθέσεις παραχωρεί τη χρήση κοινόχρηστων χώρων το Λιμενικό Δημοτικό Ταμείο Τροιζηνίας - Μεθάνων

Η παραχώρηση γίνεται υπό τους κάτωθι όρους:
1.Να μην παρακωλύεται η άνετη ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά μήκος του πεζοδρομίου αλλά και η προσέγγιση προς τη θάλασσα.
2.Οι ενδιαφερόμενοι θα διατηρούν το χώρο που τους παραχωρείται καθαρό και θα συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής.
3.Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τις προβλεπόμενες (όπου απαιτείται) άδειες και εγκρίσεις.
4.Με μέριμνα του ενδιαφερόμενου θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας, σύμφωνα με τον Ν.743/77[ ΦΕΚ 319/17-10-1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον φορέα διοίκησης η κατασκευή λιμενικών έργων ή άλλων δημοσίου συμφέροντος ή εξυπηρετούν των την κοινή χρήση έργων στον παραχωρούμενο χώρο ή αλλαγή χρήσης αυτού, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει την χρήση του μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση.
6.Ο παραχωρούμενος χώρος θα παραδοθεί στην πρότερα του κατάσταση μετά την λήξη της παραχώρησης.
7.Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμά του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι ́ αυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα (π.χ. υπεκμίσθωση κ.λ.π.) που αφορά την έκταση που του παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.
Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εφαρμογή των διατάξεων περί παραχωρήσεων ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων ,τηρούμενης της διαδικασίας που αναλύεται στην παρούσα εγκύκλιο.
8.Το αντάλλαγμα για την χρήση του χώρου καθορίζεται μονομερώς από την Διοικητική Αρχή και όχι κατόπιν συμφωνίας με τον ενδιαφερόμενο.
9.Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους Εθνικής ανάγκης , άμυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει την χρήση του χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση από το Δημόσιο ή τον φορέα διοίκησης λιμένα για αποζημίωση.
10. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης του παραχωρούμενου χώρου και κάθε μεταβολή από επιχωματώσεις, προσχώσεις θαλασσίων εκτάσεων κ .λ. π.
11. Η παράβαση των διατάξεων του νόμου και η παράβαση των όρων και περιορισμών που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για χρήση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου αζημίως για τον φορέα διοίκησης λιμένα ,για την
2
οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη η οποία κοινοποιείται σε αυτόν, στην οικεία Λιμενική Αρχή και στην Κτηματική Υπηρεσία.
12. Απαγορεύεται στον παραχωρησιούχο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή μονίμου ή προσωρινού χαρακτήρα χωρίς να έχουν προηγουμένως εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις της κείμενης νομοθεσίας.
13.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερου έκτασης από τον παραχωρηθέντα, θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του Ν.2971/2001(Α ́ -285) η οποία παραπέμπει στις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων.
( ̈Εκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης από την Κτηματική Υπηρεσία) .
14.Για την παρούσα πράξη – απόφαση παραχώρησης δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ.34/1995 «Κωδικοποιήσεις διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων».
15.Ο χρήστης θα διατηρεί το χώρο καθαρό με δικά του έξοδα .Υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα
μέτρα ,για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους
στον παραχωρούμενο χώρο, για τα οποία πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος .Ο χρήστης
έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για οτιδήποτε σε πρόσωπα και πράματα στον παραχωρούμενο χώρο.
16.Σε περίπτωση εκπρόθεσμου καταβολής χρηματικών ανταλλαγμάτων υπέρ Δ.Λ.Τ.Τ.Μ υπέρ ισχύοντα κώδικα εισπράξεων δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)
17.Επίσης το χρώμα των εξωτερικών ομπρελών θα είναι μόνο άσπρο ή μπέζ και μόνο.
18.Θα υπάρχει απόσταση μέτρου της παραλίας για όλους τους καταστηματάρχες της παραλίας Μεθάνων Βαθύ και Γαλατά ,τα οποία θα είναι :α) 2 μέτρα από την θάλασσα ,β) 2 μέτρα από τα διπλανά τους καταστήματα (παραλιακός χώρος Μεθάνων ) και γ) διάδρομος μπροστά στα καταστήματα των Μεθάνων 1,5 μέτρο
Η ανωτέρω παράγραφος αφορά τους καταστηματάρχες και μόνο.
Η καταβολή του αντίστοιχου ανταλλάγματος παραχώρησης ,θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις , δηλαδή η πρώτη δόση μέχρι 31/08 και η δεύτερη μέχρι 31/12 , κάθε έτους .
Επίσης ο δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή του ορισθέντος ανταλλάγματος πρίν την παραλαβή της έγκρισης της απλής χρήσης .
Σε περίπτωση μη καταβολής θα αίρεται η άδεια παραχώρησης και θα ενημερώνεται η Λιμενική Αρχή για την επιβολή των σχετικών προστίμων.
Σε περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε από τους τιθέμενους όρους καθώς και στην περίπτωση διοικητικών παραβάσεων που θα γνωστοποιούνται στην υπηρεσία μας από την Λιμενική Αρχή ,το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΛΤΤΜ με απόφασή του , δύναται να μην χορηγηθεί στο συγκεκριμένο χώρο για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, κινητών στοιχείων για όσο χρονικό διάστημα θα αποφασιστεί.
Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τον κατά νόμο έλεγχο και έκδοση εγκριτικής απόφασης. Η δε ισχύ δε αυτής αρχίζει με την έγκριση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.